Política de Protecció de Dades

POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES 

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a l’Associació Aigua per al Sahel. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera com es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels seus clients, socis, contactes, proveïdors i col·laboradors i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que l’Associació es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s’accedeixi a la web.

Data darrera actualització: 01/10/2021

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?:

El titular responsable del tractament de les teves dades és: Associació Aigua per al Sahel ( d’ara endavant: l’Associació )

Domicili: Via Augusta 20 , Àtic . 08006 Barcelona

NIF núm. G- 60098902

Mail contacte : info@aiguaperalsahel.org

Com hem obtingut les teves dades

Les dades de què disposem les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb Associació Aigua per al Sahel o amb motiu de les relacions que mantens actualment amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci/a, haver estat donant o haver participat en alguna de les nostres campanyes, bé per haver sol·licitat que et remetem informació sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives

Quines dades personals teves tractem

Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen són les següents:

Dades necessàries per mantenir la relació amb tu: nom, cognoms, edat, sexe, correu electrònic, telèfon, adreça postal, aportació econòmica, número de compte bancari/targeta i NIF.

En el cas que ens els hagis facilitat voluntàriament durant les relacions mantingudes prèviament amb tu, també podem disposar de les dades següents: entorn familiar, professió, dades de la iniciativa solidària (lloc, data, objectiu, interessos), imatge i veu.

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb Associació Aigua per al Sahel, incloses les que ens aportis mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privadesa i ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privadesa pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través de aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per què tractem les teves dades personals

Per entaular una relació de col·laboració amb tu que faci possible complir els nostres objectius fundacionals. Tractem les dades dels nostres socis, donants, col·laboradors/es i altres persones que hagin sol·licitat informació sobre el nostre treball per a les següents activitats concretes:

Enviar informació sobre Associació Aigua per al Sahel via SMS, telèfon, correu postal, correu electrònic o missatgeria instantània.

Sol·licitar donatius, increments de quota i altres tipus de participació (firmes durant campanyes, etc.) i gestionar el cobrament d’aquestes quotes i/o donatius.

– Enviar el certificat fiscal.

– Atendre les teves consultes quan contactis amb Associació Aigua per al Sahel.

– Convidar-te a actes o esdeveniments que organitzem.

– Realitzar enquestes de satisfacció o organitzar reunions per fer estudis de mercat que ens ajudin a millorar la nostra feina.

– Gestionar la relació amb tu.

– Elaborar perfils, amb la informació que tu directament ens hagis proporcionat, que hagis fet pública o que estigui públicament disponible, a fi d’assegurar la gestió adequada de les activitats esmentades anteriorment. L’elaboració de perfils no es fa servir, en cap cas, per a l’adopció de decisions automatitzades que tinguin efectes jurídics o d’una altra naturalesa que et puguin afectar: ​​en tots els nostres processos de presa de decisions hi intervenen persones.

– Gestionar l’activitat de promoció que facis a favor de la nostra organització.

– Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat, o sobre les que ens hagis demanat informació o hagis adreçat alguna sol·licitud a la nostra entitat. Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic de contacte o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del responsable de Protecció de Dades.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals

La base legal que ens permet tractar les teves dades personals està sustentada en els punts següents:

Quan decideixes donar suport al treball d’Associació Aigua per al Sahel i/o sol·licites rebre’n informació, necessitem tractar les dades personals que voluntàriament ens facilites per poder gestionar les teves aportacions i/o per poder informar-te degudament del treball que realitzem.

L’enviament de la teva informació personal a través de la present pàgina web i el marcatge de la casella d’acceptació de la present Política de Protecció de dades suposa el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les teves dades de caràcter personal en els termes exposats així com , si escau, l’enviament de comunicacions informatives, promocionals o publicitàries per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics o telemàtics

Associació Aigua per al Sahel ha de complir les obligacions legals corresponents com per exemple, i entre d’altres, la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme o la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Per l’interès legítim que té Associació Aigua per al Sahel per poder gestionar degudament les teves aportacions econòmiques, donar-te a conèixer les problemàtiques existents, poder complir les nostres obligacions de transparència i rendició de comptes i que et puguem informar i justificar apropiadament la destinació de les teves aportacions. Així mateix, necessitem atendre millor les teves necessitats, suggeriments i expectatives perquè puguem incrementar el teu grau de satisfacció com a donant o persona interessada pel treball d’Associació Aigua per al Sahel.

Aquests interessos legítims respecten el teu dret a la protecció de dades personals, a l’honor i la intimitat personal i familiar. Us recordem novament que us podeu oposar a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça de mail de contacte o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació pels motius que s’expliquen a continuació:

—Administracions públiques, per al compliment de les obligacions legals a què Associació Aigua per al Sahel està subjecta per la seva activitat.

—Tercers, quan siguin necessàries per complir les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en què voluntàriament participis (per exemple, entitats bancàries i proveïdors de passarel·les de pagament).

—Proveïdors, quan necessitin accedir a les teves dades per a la prestació de serveis que Associació Aigua per al Sahel hagi contractat amb ells, i amb què Associació Aigua per al Sahel té subscrits els contractes de confidencialitat i tractament de dades personals necessàries i exigides per la normativa per protegir la vostra privadesa (per exemple, impremtes).

Si en el futur Associació Aigua per al Sahel fes altres cessions de dades personals, t’informarem oportunament.

Com protegim les teves dades?

Associació Aigua per al Sahel adopta els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits a la legislació vigent, instal·lant a aquest efecte les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Utilitzem tecnologies i mètodes d’encriptat que permeten protegir la seguretat de la informació, així com de les transmissions que es puguin fer a través d’Internet.

A Associació Aigua per al Sahel només tenen accés a dades personals aquelles persones que necessiten fer-les servir per realitzar les tasques que tenen assignades.

Transferències internacionals de dades

Associació Aigua per al Sahel té contractats serveis de proveïdors tecnològics a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). Aquests proveïdors han subscrit amb Associació Aigua per al Sahel els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa per a proveïdors ubicats a Tercers Països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privadesa.

Si vols més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al mail de contacte de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica anteriorment indicades.

Durant quant de temps guardar-nos les teves dades

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb Associació Aigua per al Sahel i, després de la finalització de la relació esmentada per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Els teus drets

Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privadesa, pots presentar una reclamació:

– Al Delegat de Protecció de Dades, a les adreces postal i electrònica indicades.

– Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seu electrònica o en la direcció postal.

DONATIUS

Els donatius que puguis fer a través del lloc web s’efectuen únicament a través de Paypal de manera que els pagaments que compleixin els requisits estaran coberts per la política política de protecció del comprador de Paypal

ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS

En utilitzar aquesta web, assumim que has llegit aquest document amb cura i que has entès i seguit els seus consells. En cas que no estiguis d’acord amb aquesta política de protecció de dades o amb els consells que a través d’aquesta es donen, si us plau no utilitzis els nostres llocs web. Ens reservem el dret a modificar aquestes condicions generals d’ús quan considerem que és necessari. La continuïtat en l’ús d’aquest i d’altres web d’Associació Aigua per al Sahel després d’haver introduït aquests canvis implicarà la seva acceptació total