L’Associació Aigua per al Sahel es constitueix a Barcelona, ​​el 10 de maig de 1992 amb l’objectiu de promoure i impulsar projectes de cooperació i desenvolupament a la regió del Sahel.

Inscrita al Registre d’ Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el Nº 13.912. C.I.F: G-60098902

Entitat reconeguda de Utilitat Pública segons DOGC 8361 de 10 de març 2021

Memòries d'activitats i Auditoria de Comptes

Com a garantia de transparència i bones pràctiques, anualment ens sotmetem a una auditoria externa que analitza els nostres comptes